CONSTITUŢIA/STATUTUL

Capitolul 1. GENERALITĂŢI

Art.1. Blagocinatul Ortodox Tradiţional Românesc este parte canonică a Российская Православная Церковь, Южно–Российской епархии (Biserica Ortodoxă Rusească – Eparhia Rusiei de Sud) condusă de către Архиепископ Славянский и ЮжноРоссийский Виктор Пивоваров (Arhiepiscopul Slavei şi Rusiei de Sud, Victor Pivovarov).

Art.2. Înalt Prea Sfinţitul Părinte, Arhiepiscop Victor (Pivovarov) este întâistătătorul Eparhiei şi Preşedintele Cultului (Российская Православная Церковь) avându-şi sediul în Краснодарский Край, г. Славянск-на-Кубани ул. юных коммунаров 130. 353560.

Art.3. Blagocinatul Ortodox tradiţional Românesc (Румынским Благочинием) este condus de către Prea Cucernicul Părinte, Protoiereu mitrofor Veniamin Ilie (Протоиерея Вениамина Илие).

Art.4. Blagocinatul Românesc este forma canonică de organizare şi coordonare clericilor afiliaţi, de pe teritoriul României şi al Rep. Moldova., înfiinţat la data de 21 Mai/3 Iunie 2012 conform hotărârii nr. 53.6.12 având drepturi totale de administrare teritorială, conform hotărârilor Nr. 56.10.12 şi 57.10.12 eliberate de către ÎPS. Архиепископ Виктор Пивоваров.

Art.5. Orice activitate de dezvoltare a Blagocinatului Românesc se efectuează în urma Blagosloveniei scrise sau verbale a Arhiepiscopului Victor.

Art.6. Blagocinatul Ortodox Tradiţional Românesc funcţionează în cadrul cultului Российская Православная Церковь, regăsindu-se în Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă Publicată în Monitorul oficial Partea I, nr. 11/8.01.2007, Capitolul 1.

Capitolul 2. ORGANIZARE

Art.7. Blagocinatul din România al cultului Российская Православная Церковь, ca şi formă canonică de organizare, are aceleaşi drepturi ca şi o Protoierie, beneficiind şi de posibilitatea canonică administrativă de primire a clericilor noi, mireni şi călugări care din liberă voinţă solicită acest lucru prin cerere scrisă şi semnată, adresată Blagocinului.

Art.8. Blagocinatul Ortodox Tradiţional Românesc este organizat şi se coordonează în conformitate cu Sfintele Canoane ale Sfinţilor Apostoli, ale Sfintelor Sinoade Ecumenice şi Locale şi ale Sfinţilor Părinţi.

Art.9. Drepturile de coordonare şi administrare îi revin Blagocinului numit în funcţie de către Российская Православная Церковь, Южно–Российской епархии, toate aceste activităţi necesitând binecuvântarea scrisă sau verbală a Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Victor (Архиепископ Славянский и Южно-Российский Виктор Пивоваров).

Art.10. Personalul monahal şi clerical al Blagocinatului este format din:

A. Personal Clerical de mir:

– Citeţi;

– Ipodiaconi;

– Diaconi;

– Preoţi;

– Protoierei;

– Blagocini.

 B. Personal monahal:

– Fraţi (Chinovi);

– Rasofori;

– Monahi;

– Schimonahi.

 C.   Personal clerical monahal:

– Ierodiaconi;

– Arhidiaconi;

– Ieromonahi;

– Protosingheli/Igumeni;

– Arhimandriţi.

Art.11. Protoiereul mitrofor/Blagocinul are următoarele drepturi:

– Să organizeze şi să coordoneze orice activitate desfăşurată în cadrul Blagocinatului;

– Să organizeze personalul clerical de mir, personalul clerical monahal şi personalul monahal în conformitate cu necesităţile Blagocinatului;

–   Să săvârşească hirotesii pentru mireni (Citeţi şi Ipodiaconi);

– Să numească în treptele menţionate în art. 10. B. personalul monahal;

–   Să săvârşească sfinţirea Sfintelor Altare unde urmează a se săvârşi Sfânta Liturghie, de către clericii Blagocinatului.

–  Să numească sau să demită orice persoană clericală şi monahală, comunicând motivele canonice, Arhiepiscopiei.

Art.12. Protoiereul/Blagocinul are dreptul canonic de a purta următoarele însemne distinctive, reprezentative acestui rang clerical:

Dulamă/Reverendă;

– Supra Reverendă/Rasă;

Culion de culoare negră, albastră sau Roşie;

Cruce Pectorală/Două Cruci Pectorale;

– Baston clerical;

Veşmânt Preoţesc: Stihar, Epitrahil, Mânecuţe, Brâu, Bederniţă, Felon şi Mitră.

Art.13. Însemnele distinctive ale clericilor sunt următoarele:

A.  Ale Preoţilor de mir:

– Dulamă/Reverendă;

– Culion de culoare neagră sau albastră;

– Cruce Pectorală simplă sau cu Pietricele;

– Veşmânt Preoţesc: Stihar, Epitrahil, Mânecuţe, Bederniţă[1] şi Felon.

B.  Ale Diaconilor de mir:

– Dulamă/Reverendă;

– Culion de culoare neagră.

– Veşmânt Diaconesc: Stihar, Mânecuţe, Orar.

C.  Ale Ipodiaconilor:

– Dulamă/Reverendă;

– Veşmânt pentru Ipodiacon: Stihar şi Orar.

 D.  Veşmintele Personalului clerical monahal:

Aceleaşi veşminte ca şi cele ale personalului clerical de mir, prezentate în art. 13. A, B, C.

E.  Însemnele distinctive ale personalului monahal:

Fraţii/Chinovii: Dulamă/Reverendă şi Culion;

Rasoforii: Dulamă/Reverendă, Rasă/Supra Reverendă şi Camilafcă;

Monahii: Dulamă/Reverendă, Camilafcă, Paraman şi Mantie;

– Schimonahii: Dulamă/Reverendă, Rasă/Supra Reverendă, Camilafcă, Schima Mare.

Art.14. Rangurile ce pot fi oferite personalului clerical de mir, sunt următoarele:

–  Arhidiacon;

–  Sachelar;

– Iconom Stavrofor;

– Protoiereu;

– Blagocin Mitrofor.

Art.15. Rangurile ce pot fi oferite personalului clerical monahal, sunt următoarele:

– Arhidiacon;

– Protosinghel;

– Arhimandrit;

– Arhimandrit Mitrofor.

Art.16. Toate rangurile clericale se conferă de către Arhiepiscop, cu excepţia celor prevăzute în Articolul 10, A, aliniatul 1 şi 2, care pot fi oferite de Blagocin.

Capitolul 3. DISCIPLINA ECLESIASTICĂ

 Art.17. Fiecare membru al Blagocinatului Ortodox Tradiţional Românesc trebuie să respecte hotărârile luate de către Arhiepiscop, Blagocin sau Consiliul Clericilor Blagocinatului.

Art.18. Organele superioare bisericeşti sunt obligate să comunice atât personalului clerical, monahal cât şi mirenilor orice modificare a Constituţiei, regulamentelor de ordine interioară cât şi dispoziţiile canonice ale Arhiepiscopiei sau Blagocinatului.

Art.19. Sustragerea de la îndeplinirea îndatoririlor şi a obligaţiilor canonice impuse de Constituţie şi/sau Regulamentele de ordine interioară, se sancţionează de către Consistoriu cu următoarele epitimii:

– Mustrare scrisă sau verbală;

– Oprire de slujire;

– Caterisire;

– Oprire de la primirea Sfintei Împărtăşanii;

– Oprire de la primirea Anafurei şi sărutarea Sfintei Cruci[2];

– Afurisire;

– Anatematisire.

Art.20. Fiecare Preot are dreptul de a aplica credincioşilor sau monahilor săi, sancţiunile prevăzute în Art. 18. Aliniatele 1, 4, 5, 6.

Art.21. Personalul clerical de mir, personalul clerical monahal şi personalul monahal au următoarele drepturi şi obligaţii:

 A. Drepturi:

– Să poarte Dulama/Reverenda şi Culionul în public, precum şi Cruce Pectorală reprezentativă cultului Российская Православная Церковь, Южно–Российской епархии;

– Să săvârşească Ierurgii la domiciliu, membrilor Blagocinatului care solicită aceste servicii;

Să Săvârşească Sfintele Taine în Sfintele Altare ale Blagocinatului sau Arhiepiscopiei;

– Să dăruiască Sfânta Împărtăşanie şi să săvârşească Sfinte Taine doar membrilor înscrişi în cadrul Blagocinatului şi care au primit Taina Sfântului Botez sau a Mirungerii.

 B.  Obligaţii:

– Să nu participe la festivităţi de slujire desfăşurate de alte culte sau religii;

– Să nu frecventeze alte biserici, sau să intre în altarele acestora, decât în cele Sfinţite de Blagocin sau Arhiepiscop.

– Să nu desfăşoare activităţi politice sau electorale, sau să le susţină;

– Să nu facă propagandă sau prozelitism celor care nu au intenţia de a solicita descoperirea şi explicarea Învăţăturilor de Credinţă sau a Mărturisirii Blagocinatului;

– Să nu Săvârşească Slujbe după calendarul Gregorian sau să nu explice apartenenţa religioasă, credincioşilor, pentru a nu crea confuzie şi/sau tulburare;

– Să dialogheze diplomatic şi să nu profeseze injurii, acuze sau jigniri membrilor sau clericilor altor confesiuni sau religii;

– Să nu poarte în public o ţinută imorală sau indecentă;

– Clericii şi monahii să nu-şi radă barba;

– Toţi membrii Blagocinatului sunt obligaţi să participe la activităţile duhovniceşti desfăşurate de Personalul Clerical şi/sau Monahal;

– Clericii să nu divulge secretele Consiliului de Disciplină (Consistoriului) sau secretele Blagocinatului, pentru a nu genera tulburare sau panică în anumite cazuri.

Capitolul 4. PRIMIREA NOILOR MEMBRI

 Art.22. Primirea noilor membri se face în conformitate cu Sfintele Canoane, de către Consiliul Clericilor Blagocinatului, în cazul clericilor necesitând blagoslovenia Arhiepiscopului.

Art.22. Fiecare persoană care decide să fie membru în cadrul Blagocinatului, are următoarele obligaţii:

– Să accepte Mărturisirea şi Învăţăturile de Credinţă;

–  Să adopte Calendarul de Stil Vechi, tradiţiile şi obiceiurile;

– Să se conformeze rânduielii Posturilor de peste an, după Stilul Vechi;

– Să depună Cerere de Adeziune tip şi Declaraţie pentru primirea în cadrul Blagocinatului;

Să se spovedească şi să primească Sfânta Taină a Botezului sau a Mirungerii, ulterior dacă va fi vrednic, să primească şi Sfintele Taine;

– Să nu mai participe la adunările sau slujbele cultului sau religiei de la care a plecat;

– Să solicite Ierurgiile şi Slujbele particulare doar Preotului Duhovnic;

– În cazul părăsirii Blagocinatului, să Declare încheierea apartenenţei religioase, printr-o Declaraie tip, către Blagocin.

Art.24. Clericii care solicită apartenenţa religioasă faţă de Blagocinatul Ortodox Tradiţional Românesc au obligaţia de a se conforma regulamentelor de ordine interioară, să păstreze legătura comunicativă cu Blagocinul şi să nu săvârşească nimic fără blagoslovenia Arhiepiscopului, adusă la cunoştinţă de către Blagocin.

Art.25. Mirenii care provin din culte sau religii care nu mărturisesc aceleaşi Dogme sau care practică botezul prin stropire, sau în alt chip decât prin trei afundări în numele Sfintei Treimi, se primesc prin Botez.

Art.26. Clericii care au hirotonie de la episcopi schismatici, dar care au avut continuitate, se primesc prin Mirungere şi Mărturisire de Credinţă.

Art.27. Înainte de primirea în cadrul Blagocinatului, Clericii au obligaţia să-şi lase barbă, iar monahii şi pletele.

Art.28. Orice persoană care părăseşte Blagocinatul sau este Anatematistiă, nu mai are dreptul de a reveni niciodată, precum şi clericii care săvârşesc slujbe sau rugăciuni alături de clerici din alte confesiuni sau membri ai altor culte, sau săvârşesc în particular rânduieli după stilul nou, ori divulgă aspectele discrete ale Blagocinatului, altor culte, religii sau persoane.

Capitolul 5. DISPOZIŢII FINALE

 Art.29. Toţi membrii Blagocinatului au obligaţia canonică de a se conforma prezentei Constituţii Canonice şi Regulamentelor de ordine interioară.

Art.30. Modificarea, abrogarea sau completarea prezentei Constituţii Canonice se comunică tuturor clericilor, cărora le revine obligativitatea de a informa toţi mirenii şi monahii Blagocinatului.

Art.31. Toţi membrii Blagocinatului trebuie să îndeplinească condiţiile legale privind apartenenţa religioasă.

Art.32.  Discriminarea, rasismul sau încălcarea legilor statului sunt strict interzise în cadrul Blagocinatului, pentru a nu genera tulburare în Biserică şi sminteală celor ce îşi caută mântuirea în Sfânta Sobornicească şi Apostolească Biserică, Ortodoxă, care drept învaţă cuvântul adevărului şi păzeşte toate Dogmele şi Sfintele Canoane.

Nr. de înregistrare: 04

Data: 24 Mai/6 Iunie 2012

 


[1] Bederniţa o poartă doar clericii care au primit un rang superior de la Arhiepiscop.

[2] Sf. Cruce se dă de către Preot, spre sărutare, mirenilor şi monahilor pravoslavnici, membri ai Blagocinatului, fără abateri canonice sau disciplinare, cu mare grijă şi cucernicie.

 

Anunțuri

%d blogeri au apreciat asta: